برای دی

دلم خانه می خواهد و آغوش. هردوشان گرم، هردوشان برای خودم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
عادل

گرمی اون خونه تو ذهنت و گرمی اون آغوش تصویر شده، تو همین 7-8 ده تاکلمه موج میزد....

روح سرگردان

خونه خالی ...خونه غمگین...خونه سوت وکوره بی تو...[نیشخند]