شاد باشی:))

به آرامی آغاز به مردن می کنی،

اگر روزمرگی را تغيير ندهی،

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،

يا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی،

 

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش،

و از چيزهايی که چشمانت را به درخشش وا می دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند، دوری کنی

 

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شغلت يا عشقت شاد نيستی آن را عوض نکنی،

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای روياها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل يکبار در زندگيت ورای مصلحت انديشی بروی

 

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن، امروز کاری بکن

نگذار که به آرامی بميری،

شادی را فراموش نکن

/ 0 نظر / 2 بازدید