رشد

این روزها دارم پوست می اندازم انگار قرار است آدم جدیدی شوم....

نمی دانم این خوب است یا بد...

گیجم... می فهمید؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
عادل

حس مشترکی است؛ نمی دانم این آدم جدید را دوست دارم یا نه! نمی دانم این آدم جدید موفق می شود یا نه! میترسم که آدم جدید اخلاقهای خوب قبلی ام را از دست بدهد ...ترس ... تردید ... و تغییر ناگزیر ....