وقتی از زندگی خسته می شوی، از نفسهای مداوم که تهوع آورند، وقتی خسته ای و ديگر خانه ات هم مامن آرامش نيست، وقتی هيچ تکيه گاهی نداری ، وقتی ديگر می خواهی که نباشی، وقتی تنهای تنهايی در انبوه جمعيت

نااميد نشدم و نیستم فقط می خواهم به روی همه فرياد بزنم، حتی به روی خدا

/ 0 نظر / 2 بازدید