چه نعمتی است نادانی برای بالهای پرنده، دانستن حجم قفس را به رخ بال پرنده می کشد.

آه چه می شد اگر نمی دانستيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید