آخر کجايی

ديشب خوابت رو ديدم. داشتن دارت می زدن و من فقط نگات کردم، و امروز همه اونهايی که حتی نمی خواستم چشامو ببينن اشکامو ديدن باشه منو بکش

/ 0 نظر / 2 بازدید