زندگی

زندگی يعنی:

نان

آزادی

فرهنگ

ايمان

و دوست داشتن!

                                                        شريعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید