ايستگاههای متروک
لبريز آدمهای سنگی
-آدمهای شكسته ی ساکن -
بی حرکت - بی بو - دروغگو !
- قطار من -
هيچگاه برايشان سوت توقف را نخواهد کشيد.14.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید