مهربانم!

به هر که ميوه سنگين عشق می دهی، شاخه وجودش را می شکنی.

تو خود مرهم شاخه های شکسته باش.

/ 0 نظر / 2 بازدید