خذايا آنقدر به اسمانت مشغولم ساز که فراموش کنم همه زمين را با تمام دردها و رنجها و تاولها و زشتيها و پستيها و انسانهای پسترش

مهربانم کمکم کن به واسطه خداييت و بندگيم.

/ 0 نظر / 2 بازدید