برای هم دعا کنيم

/ 1 نظر / 3 بازدید
ابوذر

دعا کردن حال و هوا می خواهد؟ فک کنم می خواهد، بايد آدم تو مودش باشد يا خدا تو مودش باشد، من تو مودم، چی می خوای برات دعا کنم؟