باهات قهرم

باهات قهرم، نه قهر نيستم همه چيزمی نميتونم اما از دستت خيلی ناراحتم. می خواستم برم حرم پيش امام رضا اما گفتم نه ياد نوشته های ابوذر افتادم که گفته بود خيلی تنهايی.

پس حالا بذار بيام اونجا خونه خودت (البته اگه اجازه بدی) بعدش اونجا تو روت فرياد ميزنم که اگه امتحانه اگه سرنوشته اگه هرچی هست ديگه بريدم خسته شدم. از امروز هم روزه ميگيرم که بگم از دستت ناراحتم. روزه سکوت دانشگاه هم نمی رم برا ارشد هم نمی خونم

/ 0 نظر / 2 بازدید