خدايا، به دلهای پروانه وش شمعی شايسته عنايت کن تا در پای هر کرم شب تابی فرود نيايند و پيش چشم هر کورسويی جان نسپارند.

/ 0 نظر / 2 بازدید