زمستان

آری ....

اگر بدانی

کيستی

چه می خواهی

                     چرا می خواهی

و اگر ايمان بياوری به خويشتن

و توان آن بيابی که آرزوهای خود را به چنگ بياوری

و نگرشی مومنانه به زندگانی را

پس می توانی

که زندگانی را

                  از آن خويش کنی

                            تنها اگر بخواهی

/ 0 نظر / 2 بازدید