فنجانی از رويا که بنوشی تازه می فهمی که زنده ای و خواب ديده ای که مرده ای

/ 0 نظر / 5 بازدید