قالب تن

خسته شدم از این زندگی، نه از اصل زندگی در واقع از خودم. نمی خوام دیگه این آدم باشم نمی خوام این ادم با این کار و شغل و تحصیلات باشم، نمی خواهم تو این خانواده باشم، می خوام یه ادم جدید تو یه جای جدید و تو یه قالب جدید باشم.

این قالب دیگه دارا حال منو به هم می زنه.

به قول دوستم بیست و چند سالی ما زندگی کردیم حالا زندگی ما رو م.... 

/ 0 نظر / 2 بازدید